e-Vloge

Načini plačila ob oddaji vloge preko spleta:
UPN
OKOLJE IN PROSTOR - OBČINA DESTRNIK
Vloga za izdajo soglasja za prodajo blaga na premični stojnici
Taksa: 22,60 EUR
Vloga za postavitev signalizacija in kmetijske stojnice ob občinski cesti
Taksa: 22,60 EUR
Vloga za izdajo izjave o uveljavljanju predkupne pravice občine na kulturnih spomenikih
Taksa: Brezplačno
Vloga za obročno odplačilo novogradnja, dozidava, nadzidava, legalizacija
Taksa: 22,60 EUR
Vloga za pridobitev dokazila o spremembi namembnosti zemljišča
Taksa: Brezplačno
Vloga za izdajo soglasja za poseg v varovalnem pasu občinske ceste
Taksa: 40,70 EUR
Ponudba za prodajo nepremičnine občini kot nosilcu predkupne pravice
Taksa: Brezplačno
Vloga za zaporo občinske ceste - zaradi izvajanja del
Taksa: 29,50 EUR (za e-vloge 25,00 EUR)
Vloga za izdajo soglasja za poseg v varovalnem pasu občinske ceste za prekopavanje, podkopavanje, prebitje in druga dela
Taksa: 40,80 EUR
Vloga za izdajo projektnih pogojev za izdelavo projektne dokumentacije
Taksa: Brezplačno
Vloga za izdajo soglasja k projektnim rešitvam
Taksa: Brezplačno
Vloga za izdajo potrdila za parcelacijo na stavbnem zemljišču
Taksa: 3,00 EUR
Vloga za izdajo potrdila o (ne)uveljavljanju predkupne pravice
Taksa: Brezplačno
Vloga za izdajo potrdila o izplačilu sredstev
Taksa: Brezplačno
Vloga za izdajo odločbe o odmeri komunalnega prispevka
Taksa: 22,60 EUR (za e-vloge 18,10 EUR)
Vloga za obročno odplačilo z novo komunalno opremo
Taksa: 22,60 EUR
Vloga za sofinanciranje črpalke za priključitev na kanalizacijski sistem
Taksa: Brezplačno
Vloga za oprostitev plačila nadomestila za uporabo stavbnega zemljišča - zaradi vselitve v novogradnjo
Taksa: 22,60 EUR (za e-vloge 18,10 EUR)
Obvestilo o spremembi zavezanca za plačilo nadomestila za uporabo stavbnega zemljišča
Taksa: Brezplačno
Vloga za izdajo soglasja za uporabo javne površine
Taksa: 22,60 EUR (za e-vloge 18,10 EUR)
Vloga za izdajo dovoljenja za izredni prevoz po občinski cesti
Taksa: 40,80 EUR (za e-vloge 36,30 EUR)
Vloga za oprostitev okoljske dajatve in praznjenje greznice
Taksa: 22,60 EUR
Vloga za znižanje okoljske dajatve za male čistilne naprave - MČN
Taksa: Brezplačno
Vloga za najem kmetijskega zemljišča
Taksa: Brezplačno
Vloga za oprostitev plačevanja takse - kmetje
Taksa: Brezplačno
OKOLJE IN PROSTOR - SKUPNA OB. UP. OBČIN V SPODNJEM PODRAVJU
DRUŽBENE DEJAVNOSTI
Vloga za prijavo rednega obratovalnega časa obrata / kmetije
Taksa: Brezplačno (za e-vloge Brezplačno)
Vloga za izdajo dovoljenja za obratovanje gostinskega obrata / kmetije v podaljšanem obratovalnem času
Taksa: 4,50 EUR (za e-vloge Brezplačno)
Vloga za izredno (enodnevno ali večdnevno) podaljšanega obratovalnega časa gostinskega obrata / kmetije
Taksa: 22,60 EUR (za e-vloge 18,10 EUR)
Prijava javne prireditve oziroma shoda
Taksa: Brezplačno
Vloga za izdajo dovoljenja za občasno ali začasno čezmerno obremenitev okolja s hrupom
Taksa: 22,60 EUR (za e-vloge 18,10 EUR)
Vloga za zaporo občinske ceste - zaradi prireditve
Taksa: 44,50 EUR (za e-vloge 40,00 EUR)
Prijava uporabe zvočnih naprav na prireditvi ali shodu, ki ne povzročajo čezmerne obremenitve s hrupom
Taksa: 4,50 EUR (za e-vloge Brezplačno)
Vloga za izdajo soglasja za prodajo blaga na drobno - zunaj prodajaln
Taksa: 22,60 EUR (za e-vloge 18,10 EUR)
Vloga za dodelitev denarne nagrade uspešnim študentom
Taksa: Brezplačno
Vloga za dodelitev denarne nagrade zlatim maturantom
Taksa: Brezplačno
Vloga za prijavo podatkov za jubilej
Taksa: Brezplačno
Vloga za izdajo soglasja za uporabo prireditvenega prostora
Taksa: Brezplačno
Vloga za najem Športne dvorane pri OŠ Destrnik
Taksa: Brezplačno
Vloga za najem Volkmerjevega doma kulture
Taksa: Brezplačno
Vloga za odpoved najema grobnega polja
Taksa: Brezplačno
Vloga za postavitev oz. obnovo spominskega obeležja na pokopališču
Taksa: 4,50 EUR
Vloga za izdajo soglasja za prekop posmrtnih ostankov
Taksa: Brezplačno
Vloga za plakatiranje na plakatnih mestih
Taksa: 22,60 EUR
SOCIALNE DEJAVNOSTI
SPLOŠNE VLOGE
VARSTVO OSEBNIH PODATKOV