Uradna spletna stran Občine Destrnik
T: 02 761 92 50 | F: 02 761 92 52 | E-POŠTA: obcina.destrnik@destrnik.si 

Javni razpisi in objave

razpisi

Vprašajte nas

Če imate kakšno vprašanje, pripombo, pobudo nam jo posredujte preko obrazca.
Vaš e-naslov:
Predmet:
Sporočilo:
ena plus ena je (število vpišite v spodnjo polje)

Povezave

PISO

 

lex

 

Naloge občinske uprave

Občinska uprava zagotavlja:

 • Strokovno, učinkovito in racionalno izvrševanje nalog občinske uprave;
 • zakonito, pravočasno in učinkovito uresničevanje pravic, interesov in obveznosti strank in drugih udeležencev v postopkih;
 • polno zaposlenost delavcev v Občinski upravi in
 • učinkovito sodelovanje z drugimi organi in institucijami.

Občinska uprava opravlja strokovne, upravne, organizacijsko-tehnične in administrativne naloge na naslednjih področjih:

 • splošnih zadev,
 • normativno pravnih zadev,
 • upravnih zadev,
 • javnih financ,
 • gospodarskih dejavnosti in kmetijstva,
 • družbenih dejavnosti,
 • varstva okolja in urejanja prostora,
 • gospodarjenja s stavbnimi zemljišči,
 • gospodarskih javnih služb in infrastrukture.

Na področju splošnih zadev opravlja Občinska uprava naslednje naloge:

 • opravlja strokovna, organizacijska, administrativna in tehnična opravila za potrebe župana, občinskega sveta in njegovih delovnih teles, za člane občinskega sveta, nadzorni odbor ter druge občinske organe;
 • kadrovske zadeve;
 • sprejem in odpravo pošte ter arhiviranje za potrebe občinskih organov;
 • gospodarjenje z zgradbo občine in tehnično opremo;
 • avtomatsko obdelavo podatkov za potrebe organov občine;
 • ki se nanašajo na civilno zaščito in reševanje;
 • druge naloge, ki po svoji naravi sodijo v to področje.

Na področju normativno-pravnih zadev Občinska uprava opravlja naslednje naloge:

 • priprava splošnih in drugih aktov ter mnenj in stališč, ki jih sprejemajo župan, občinski svet in drugi občinski organi;
 • sestavljanje pogodb, oceno sprejetih pogodb in pravno spremljanje pogodb;
 • strokovno pravno pomoč pri izvajanju volilnih opravil;
 • pravno pomoč županu, občinskemu svetu in drugim občinskim organom;
 • opravlja druge naloge, ki spadajo v to področje.

Na področju upravnih zadev občinska uprava opravlja naslednje naloge:

 • vodi upravni postopek in izdaja odločbe v teh postopkih na I. stopnji;
 • vodi evidenco o upravnih stvareh;
 • sodeluje v upravnih postopkih, ki jih vodijo drugi pristojni organi;
 • opravlja druge naloge s področja upravnih zadev.

Na področju javnih financ občinska uprava opravlja naslednje naloge:

 • pripravlja proračun in skrbi za njegovo izvrševanje v skladu s predpisi, ki urejajo to področje;
 • pripravlja finančna poročila in zaključni račun proračuna;
 • zagotavlja strokovno pomoč občinskim organom pri sprejemanju in izvrševanju občinskih splošnih in drugih aktov s področja javnih financ;
 • opravlja finančno-knjigovodska in druga strokovna opravila za proračun, občinske sklade, režijske obrate;
 • spremlja, analizira in oblikuje cene iz pristojnosti občine in daje mnenje k oblikovanju cen iz koncesijskih razmerij;
 • spremlja in analizira davke iz občinske pristojnosti in v skladu z zakonom pripravlja strokovne podlage za njihovo uvedbo oz. usklajevanje;
 • pripravlja premoženjsko bilanco občine;
 • opravlja druge naloge, ki spadajo v to področje.

Na področju gospodarstva Občinska uprava opravlja naslednje naloge:

 • pripravlja strategijo razvoja občine ter programske usmeritve in programe razvoja posameznih dejavnosti s področja gospodarstva;
 • izvaja strokovne naloge za občino in njene organe, kadar je občina ustanovitelj ali soustanovitelj javnega podjetja ali zavoda na področju gospodarskih javnih služb,
 • spremlja in analizira gospodarska gibanja v občini;
 • opravlja druge naloge s tega področja.

Na področju družbenih dejavnosti Občinska uprava opravlja naslednje naloge:

 • pripravlja razvojne usmeritve in razvojne programe na različnih področjih družbenih dejavnosti;
 • skrbi za realizacijo programov v skladu s proračunom, koordinira delovanje različnih subjektov na področjih družbenih dejavnosti in vrši nadzor nad izvajanjem programov;
 • pripravlja in izvaja programe javnih del;
 • opravlja druge naloge, ki sodijo v področje družbenih dejavnosti.

Na področju urejanja prostora Občinska uprava opravlja naslednje naloge:

 • pripravlja programska izhodišča za sprejemanje prostorskih aktov in pripravlja smernice za izdelavo prostorskih izvedbenih aktov;
 • pripravlja prostorske akte občine;
 • vodi evidenco posegov v prostor in analizira stanje posegov v prostor;
 • nudi strokovno pomoč pravnim in fizičnim osebam pri urejanju prostora;
 • opravlja druge naloge, ki spadajo v to področje.

Na področju varstva okolja Občinska uprava opravlja naslednje naloge:

 • pripravlja programe varstva okolja, operativne programe in študije ranljivosti okolja za območje občine;
 • pripravlja sanacijske programe za odpravo posledic in virov obremenitve okolja in skrbi za njihovo izvedbo;
 • opravlja druge upravne naloge varstva okolja, ki jih določajo posebni predpisi s področja varstva okolja;
 • opravlja druge naloge, ki spadajo v to področje.

Na področju gospodarskih javnih služb in infrastrukture občinska uprava opravlja naslednje naloge:

 • pripravlja strokovne podlage za ustanovitev in organizacijo gospodarskih javnih služb;
 • izdeluje programe razvoja gospodarskih javnih služb, skrbi za njihovo izvajanje in izvaja nadzor nad njihovim izvajanjem;
 • pripravlja projekte in investicijske programe in opravlja nadzor nad investicijami;
 • opravlja druge naloge na tem področju.


 

Lokalne volitve 2018

lokalne-volitve2018banner

Uradne ure

Sprejem

Ponedeljek

od 08:00 do 12:00

Sreda

od 08:00 do 12:00

od 13:00 do 16:00

Petek

od 08:00 do 12:00

 

 

Referenti

Ponedeljek

od 08:00 do 12:00

Sreda

od 08:00 do 12:00

od 13:00 do 16:00

Petek

od 08:00 do 12:00

 

 

Dogodki

  Prijava zaposleni  Zapomni si me