Uradna spletna stran Občine Destrnik
T: 02 761 92 50 | F: 02 761 92 52 | E-POŠTA: obcina.destrnik@destrnik.si 

Javni razpisi in objave

razpisi

Vprašajte nas

Če imate kakšno vprašanje, pripombo, pobudo nam jo posredujte preko obrazca.
Vaš e-naslov:
Predmet:
Sporočilo:
ena plus ena je (število vpišite v spodnjo polje)

Povezave

PISO

 

lex

 

Lokalne volitve Občine Destrnik 2018

  

LOKALNE VOLITVE 2018

 

Predsednik Državnega zbora Republike Slovenije mag. Matej Tonin je razpisal redne volitve v občinske svete in redne volitve županov. Razpis je objavljen v Uradnem listu Republike Slovenije št. 48/2018 z dne 13. 7. 2018.

Redne volitve v občinske svete in redne volitve županov bodo v nedeljo, 18. 11. 2018.

Za dan razpisa volitev, s katerim začno teči roki za volilna opravila, se šteje ponedeljek, 3. 9. 2018.

Morebitni drugi krog volitev razpiše Državna volilna komisija in se opravi 14 dni po prvem krogu volitev (t.j. v nedeljo, 2. 12. 2018).

 

Spletna aplikacija s podatki o kandidatih, volilni udeležbi in rezultatih volitev je dosegljiva na spodnji povezavi

https://volitve.gov.si 

 

OBVESTILO glede spremembe plačila članom volilnih odborov

Državna volilna komisija je dne 9. 11. 2018 izdala obvestilo glede spremembe plačila članom za delo v volilnem odboru. V skladu z obvestilom prejemki članov volilnih odborov ne bodo obdavčeni z dohodnino. Vsakemu članu volilnega odbora (tudi predsedniku in namestnikom) po novem za opravljanje funkcije na volitvah pripada pravica do povračila stroškov v enaki višini in sicer v višini ene dnevnice, ki znaša 48 evrov za vsak dan glasovanja. Več o tem v zgornjem obvestilu.

 

OBVESTILO o možnosti vložitve pritožbe zoper delo volilnih odborov

 

OBVESTILO ZA ORGANIZATORJE VOLILNE KAMPANJE - OBVEZNI IZVODI PLAKATOV IN DRUGIH PUBLIKACIJ ZA LOKALNE VOLITVE 2018

Narodna in univerzitetna knjižnica (NUK) poziva organizatorje volilne kampanje k predaji obveznih izvodov predvolilnega gradiva v skladu z Zakonom o obveznem izvodu publikacij. Več v dopisu

 

SEZNAM KANDIDATOV PO VRSTNEM REDU, DOLOČENIM Z ŽREBOM

- za župana

- za občinski svet

 

PONOVNI javni poziv za imenovanje volilnih odborov

 

KANDIDIRANJE 

Liste kandidatov za člane občinskega sveta določijo politične stranke v občini in volivci v volilni enoti. Politična stranka določi listo kandidatov po postopku določenem z njenimi pravili. Pri določanju liste kandidatov smejo sodelovati samo člani stranke, ki imajo volilno pravico in stalno prebivališče v občini. Kandidate določijo s tajnim glasovanjem.

Listo kandidatov lahko določi s podpisovanjem skupina volivcev, ki imajo v volilni enoti stalno prebivališče, če so volivci državljani druge države članice EU, ki nimajo prijavljenega stalnega prebivališča v RS, pa začasno prebivališče. Potrebno število volivcev je najmanj 1% od števila volivcev v volilni enoti na dan razpisa volitev, vendar ne manj kot 30 in ne več kot 1000 (68. člen ZLV).

·                         Obvestilo o potrebnem številu podpisov pri kandidaturi za člana občinskega sveta

·                         Podpora kandidaturi za člana oziroma listi kandidatov za volitve članov OS

Kandidata za župana občine določijo politične stranke in volivci v volilni enoti. Politična stranka določi kandidata po postopku določenem z njenimi pravili. Pri določanju kandidata smejo sodelovati samo člani stranke, ki imajo volilno pravico in stalno prebivališče v občini. Kandidata določi stranka s tajnim glasovanjem.

Kadar določa kandidata za župana skupina volivcev, je potrebno število podpisov najmanj 2% od števila volivcev

·                      Sklep o številu potrebnih podpisov kandidaturi za župana

·                      Podpora kandidaturi za zupana.pdf


OBRAZCI – VLAGANJE KANDIDATURE ZA VOLITVE ŽUPANA

·                      OBR_LV-4_kandidatura_zupan.doc

·                     OBR_LV-5-soglasje_zupan.doc

 

OBRAZCI – VLAGANJE LISTE KANDIDATOV ZA ČLANE OBČINSKEGA SVETA (večinski volilni sistem)

·                     OBR_LV-6_kandidatura_obcinski svet_vecinski sistem

·                    OBR_LV-8_soglasje kandidata_obcinski svet


SEZNAM POTRJENIH KANDIDATUR

SEZNAM VLOŽENIH KANDIDATUR 

 

PREDSTAVNIKI KANDIDATOV IN LIST KANDIDATOV (46. in 47. člen ZLV)

Predstavniki kandidatov in list kandidatov so lahko navzoči pri delu občinske volilne komisije.

Predstavnika kandidata oziroma liste kandidatov določi predlagatelj kandidata oziroma liste  ob predložitvi kandidature oziroma liste kandidatov občinski volilni komisiji. Predstavnik kandidata oziroma liste ne sme biti kandidat.

 

ZAUPNIKI KANDIDATOV IN LIST KANDIDATOV (46. in 47. člen ZLV) 

Zaupniki kandidatov in list kandidatov so lahko navzoči pri delu volilnih odborov. Imena zaupnika kandidata oziroma liste kandidatov sporoči predstavnik kandidata oziroma liste kandidatov občinski volilni komisiji najkasneje pet dni pred glasovanjem (najkasneje do 12. 11. 2018).

vloga_zaupniki


VOLILNA KAMPANJA

Volilno kampanjo za lokalne volitve ureja Zakon o volilni in referendumski kampanji (Uradni list RS, št. 41/07, 103/07 – ZPolS-D, 11/11, 28/11 – odl. US in 98/13, v nadaljevanju ZVRK). Za volilno kampanjo se štejejo vse politične oglaševalske vsebine in druge oblike politične propagande, katerih namen je vplivati na odločanje volivk in volivcev, zlasti pa propaganda v medijih, elektronskih publikacijah in propaganda z uporabo telekomunikacijskih storitev, plakatiranje in javni shodi (predvolilni shodi) z volilno kampanjo. Volilna kampanja se lahko začne najprej 30 dni pred dnem glasovanja, končati se mora najkasneje 24 ur pred dnem glasovanja. Volilno kampanjo lahko organizira sam kandidat ali kandidatka, predstavnik predlagatelja kandidatov ali list kandidatov, politična stranka ali druga pravna ali fizična oseba. Organizator volilne kampanje je odgovoren za zakonitost volilne kampanje.

Volilna kampanja v medijih – javno glasilo Občan

Najkasneje 45 dni pred dnem glasovanja na volitvah bo v skladu s 6. členom ZVRK izdajatelj občinskega glasila Občan določil in objavil pravila (obseg, pogoje in način) za izrabo časopisnega prostora za predstavitev kandidatov, političnih strank in njihovih programov.

·                         Pravila za izrabo časopisnega prostora v časopisu Občan

Plakatiranje

Občina Destrnik bo v skladu z 8. členom ZVRK najkasneje 60 dni pred dnem glasovanja (najkasneje 19. 9. 2018) javno objavila pogoje za pridobitev plakatnih mest.

·                          Pogoji za pridobitev pravice do uporabe plakatnih mest

Financiranje volilne kampanje   

Organizator volilne kampanje mora najkasneje 45 dni pred dnem glasovanja (najkasneje 3. 10. 2018) oziroma preden opravi prvo finančno transakcijo namenjeno volilni kampanji odpreti transakcijski račun z oznako »za volilno kampanjo«. Transakcijski račun mora organizator volilne kampanje zapreti najkasneje v štirih mesecih po dnevu glasovanja.

Občinski svet Občine Destrnik je na svoji 24. redni seji dne 18. 6. 2018 določil višino delne povrnitve stroškov volilne kampanje za lokalne volitve 2018 v Občini Destrnik.

·                                Sklep o delni povrnitvi stroškov volilne kampanje za volilno leto 2018 

 

PREDČASNO GLASOVANJE

Predčasno glasovanje bo potekalo v prostorih Občine Destrnik, Janežovski Vrh 42, v sredo 14. 11. 2018 med 7. in 19. uro.

 

GLASOVANJE NA DOMU (81.člen ZLV)  

Volivci, ki se zaradi bolezni ne morejo osebno zglasiti na volišču, kjer so vpisani v volilni imenik, lahko glasujejo pred volilnim odborom na svojem domu, če to sporočijo občinski volilni komisiji najkasneje tri dni pred dnem glasovanja (14. 11. 2018).

·                            Obrazec glasovanje na domu


GLASOVANJE PO POŠTI (75.člen ZLV)

Po pošti lahko glasujejo volivci, ki so v priporu, zavodu za prestajanje kazni, v bolnišnici ali v socialnovarstvenem zavodu za institucionalno varstvo, če to sporočijo občinski volilni komisiji najkasneje deset dni pred dnem glasovanja (7. 11. 2018).

·                            Obrazec za glasovanje po pošti

 

IMENOVANJE ČLANOV VOLILNIH ODBOROV

Predloge za imenovanje članov volilnih odborov lahko podajo politične stranke, občani, najkasneje do 13. 9. 2018.

·                           Javni poziv za predlaganje članov volilnih odborov za izvedbo lokalnih volitev


OSTALI DOKUMENTI, POVEZAVE, ZAKONODAJA

·         Rokovnik OVK Občine Destrnik

·         Sklep o določitvi volišč za lokalne volitve 2018

·         Povezava do lokalne volitve 2018 na DVK

·         Povezava do lokalne volitve 2018 na MJU

·         Zakon o lokalnih volitvah http://pisrs.si/Pis.web/pregledPredpisa?id=ZAKO308

·         Zakon o volitvah v državni zbor http://www.pisrs.si/Pis.web/pregledPredpisa?id=ZAKO185

·         Zakon o volilni in referendumski kampanji http://www.pisrs.si/Pis.web/pregledPredpisa?id=ZAKO4749

·         Zakon o evidenci volilne pravice http://www.pisrs.si/Pis.web/pregledPredpisa?id=ZAKO6607

 

                                                                                               Povezava do lokalne volitve 2018 na DVK

                                                                                                Povezava do lokalne volitve 2018 na MJU    

 

 

 

Lokalne volitve 2018

lokalne-volitve2018banner

Uradne ure

Sprejem

Ponedeljek

od 08:00 do 12:00

Sreda

od 08:00 do 12:00

od 13:00 do 16:00

Petek

od 08:00 do 12:00

 

 

Referenti

Ponedeljek

od 08:00 do 12:00

Sreda

od 08:00 do 12:00

od 13:00 do 16:00

Petek

od 08:00 do 12:00

 

 

Dogodki

    Prijava zaposleni    Zapomni si me